Symbivita.cz - lékařská poradna
Symbivita.cz - informační server

Přírodní prostředky a zdravotní materiál

OBSAH KOŠÍKU Symbinatur - zobrazit obsah košíku
Položek: 0 ks
Celkem: 0,- KčSymbinatur - zobrazit obsah košíku
SYMBINATUR - Kontakt

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKYspolečnosti SYMBINATUR s.r.o., IČ: 28302559,
se sídlem 69171 Nikolčice 316


1. Úvod

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) platí pro nákup v internetovém obchodě www.symbinatur.com, který je provozován společností SYMBINATUR s.r.o. se sídlem 69171 Nikolčice 316, zapsanou v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 59726 (dále jen „Prodávající“). Tyto VOP upravují vztahy mezi Prodávajícím a jeho obchodními partnery (dále jen „Kupující") v oblasti prodeje zboží. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi výslovně souhlasí a rozumí jim. Na tyto VOP byl Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a měl možnost se s nimi dostatečným způsobem seznámit.


2. DEFINICE

2.1. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
2.2. Spotřebitelem je fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, který je spotřebitelem, výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími.
2.3. Podnikatelem je osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Pro účely ochrany spotřebitele se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností, či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, který je podnikatelem, výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, jakož i předpisy souvisejícími.

3. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), a ostatními právními předpisy platnými na území ČR.
3.2. Kupující svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka objednat) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti Prodávajícího, který je provozovatelem internetového obchodu www.symbinatur.com. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, Kupující má právo na přístup k údajům a Kupujícímu náleží ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas může Kupující kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití.
3.3. Kupující poskytnutím uvedených osobních údajů a odkliknutím potvrzující ikony dobrovolně souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, které v konkrétním případě vyplnil v rámci prohlížení internetových stránek Prodávajícího, byly zpracovány Prodávajícím, jehož údaje jsou uvedeny v úvodu VOP, jakožto správcem za účelem nabízení služeb a produktů, zasílání informací o činnosti Prodávajícího, a to i elektronickými prostředky (zejména e-mail, SMS zprávy) dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na dobu do odvolání tohoto souhlasu. Zpracováním výše uvedených osobních údajů může Prodávající jako správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
3.4. Prodávající jakožto správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů Prodávajícímu je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese Prodávajícího a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání Prodávajícím, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona. Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm Prodávající zpracovává, může jej o to požádat na e-mailové adrese dfm(zavináč)symbinatur.com nebo na výše uvedené poštovní adrese Prodávajícího.

4. SMLOUVA

4.1. Smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká odesláním objednávky Kupujícím Prodávajícímu a přijetím takové objednávky Prodávajícím (dále jen „Smlouva“). Kupující může zboží u Prodávajícího objednat prostřednictvím objednávkového systému v internetovém obchodě, e-mailem či telefonicky. Uzavření Smlouvy přijetím nabídky Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním e-mailem na e-mail, který Kupující uvede v objednávce, nebo ze kterého pořizuje objednávku, jehož přílohou budou VOP v aktuálním znění.
4.2. Vzniklou Smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
4.3. Kupujícímu, který je spotřebitelem, Prodávající sděluje, že náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby dle operátora Kupujícího.
4.4. Smlouva je uzavírána v českém jazyce.
4.5. Prodávající tímto ve smyslu ustanovení § 1751 odst. 2 občanského zákoníku vylučuje uzavření Smlouvy v případě, že Kupující v přijetí návrhu Prodávajícího na uzavření Smlouvy odkáže na jiné obchodní podmínky.
4.6. Prodávající tímto ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku předem vylučuje přijetí jeho návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou.

5. CENA A PLATBA

5.1. Všechny ceny uváděné v internetovém obchodě Prodávajícího jsou smluvní, aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou takto Prodávajícím v internetovém obchodě nabízeny. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně poplatků za dopravné v aktuální výši. Jako cena při uzavření Smlouvy platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží Kupujícím. Daňový doklad mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.
5.2. V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročit dobu 14 dnů od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.
5.3. Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví Prodávajícího.
5.4. Prodávající akceptuje následující platební podmínky:
(a) platba na dobírku při doručení zboží
(b) platba předem bankovním převodem

6. DODACÍ LHŮTA A PODMÍNKY DODÁNÍ

6.1. Prodávající dodá zboží Kupujícímu tím, že zboží Kupujícímu předá, nebo tím, že zboží předá prvnímu dopravci. To platí i v případě Kupujícího, který je spotřebitelem, pokud Kupující dopravce určil, aniž mu byl Kupujícím nabídnut. V opačném případě je zboží Kupujícímu, který je spotřebitelem, odevzdané, až mu ho předá dopravce.
6.2. Dodá-li Prodávající Kupujícímu větší množství zboží, než bylo ujednáno, je Smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítne.
6.3. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání a činí maximálně 7 pracovních dnů. Společně se zásilkou obdrží Kupující daňový doklad/fakturu. Dodací lhůta začíná u zboží, které bude Kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem převzetí zásilky. V případě, že Kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.
6.4. Prodávající akceptuje následující dodací podmínky:
zaslání Českou poštou

7. ZÁRUKA

7.1. Veškeré nabízené zboží je standardní kvality a je na něj poskytována plná záruka dle platných legislativních předpisů.

8. REKLAMAČNÍ ŘÁD

8.1. Reklamační řád popisuje postup, jakým způsobem postupovat při reklamaci vadného zboží. Zboží je vadné, není-li dodáno v ujednaném množství, jakosti a provedení. Za vadu se považuje i plnění jiného zboží.
8.2. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou zboží nemá při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti.
8.3. Nebezpečí škody přechází z Prodávajícího na Kupujícího převzetím zboží. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující zboží, ač mu s ním Prodávající umožnil nakládat.
8.4. Kupující může reklamované zboží odeslat na adresu Prodávajícího. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho dalšímu poškození, balík by měl být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat: reklamované zboží, kopii nákupního dokladu, podrobný popis vady a kontaktní údaje Kupujícího. Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i vady zboží.

9. UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

9.1. Od Smlouvy lze odstoupit v případech, ve kterých si tuto možnost ukončení Smlouvy Prodávající a Kupující výslovně ujednají, nebo v případech, ve kterých tuto možnost ukončení stanoví zákon.
9.2. Vzhledem k charakteru uzavření smluvního vztahu prostřednictvím komunikace na dálku má Kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od Smlouvy bez jakékoli sankce a bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, popř. od převzetí poslední dodávky zboží ve smyslu ustanovení § 1829 občanského zákoníku.
9.3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy musí Kupující o svém odstoupení informovat Prodávajícího formou jednostranného právního jednání, a to dopisem zaslaným na adresu Prodávajícího.
9.4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od Smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
9.5. Kupující, který je spotřebitelem, je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, zaslat zboží zpět Prodávajícímu nebo předat zboží Prodávajícímu na jeho adrese. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud Kupující odešle zboží zpět Prodávajícímu před uplynutím 14 dnů. Přímé náklady spojené s vrácením zboží ponese Kupující.
9.6. Kupující, který je spotřebitelem, odpovídá Prodávajícímu ve smyslu ustanovení § 1833 občanského zákoníku pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
9.7. Odstoupí-li od Smlouvy Kupující, který je spotřebitelem, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží, které Prodávající od Kupujícího přijal na základě Smlouvy, a to na bankovní účet, ze kterého byly peněžní prostředky Prodávajícímu poukázány, nebo na bankovní účet, který Kupující za tímto účelem výslovně sdělí Prodávajícímu. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu, který je spotřebitelem, dříve, než mu Kupující zboží předá.
9.8. Výše uvedené se nevztahuje na Kupujícího, který je podnikatelem a uzavírá Smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností.
9.9. Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy mimo jiné i v případě, kdy Kupující neuhradí plnou výši kupní ceny ve lhůtě 30 dnů ode dne uzavření Smlouvy.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Kupující umožní Prodávajícímu plnění povinností v souladu se Smlouvou, k čemuž vyvine veškerou potřebnou součinnost.
10.2. Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku ze Smlouvy na třetí osobu.
10.3. Kupující bude neprodleně informovat Prodávajícího o změně svých identifikačních údajů, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala.
10.4. Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých ze Smlouvy a/nebo z těchto VOP nebo v souvislosti s nimi.
10.5. Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce.
10.6. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 5. 2016 a jsou k dispozici na internetových stránkách Prodávajícího www.symbinatur.com. Tyto VOP jsou v příslušném znění rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu VOP. Nové znění VOP bude zveřejněno na internetových stránkách Prodávajícího www.symbinatur.com. Dnem jejich zveřejnění se ruší platnost předchozích VOP, to však nemá vliv na Smlouvy uzavřené podle dosavadního znění VOP.
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE SPOLEČNOSTI SYMBINATUR S.R.O.Společnost SYMBINATUR s.r.o.
DIČ 28302559, se sídlem NIKOLČICE 316, PSČ 69171, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 59726, kontaktní e-mail: dfm(zavináč)symbinatur.com, tel.: 731129404.

SYMBINATUR provozující internetový obchod na www.symbinatur.com nakládá s vašimi osobními údaji v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jsme registrováni na úřadu pro ochranu osobních údajů.

Osobní data, která kupující uvede při objednání, jsou využita pro úkony přímo související s vaší objednávkou. Data jsou uchovávána a zpracovávána dle platných právních předpisů, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuta jiným subjektům.

Zpravodaj SYMBINATUR
Klient je vyzván k souhlasu, zda chce dostávat každý měsíc Zpravodaj SYMBINATUR. Ten obsahuje informace o článcích, novinkách, marketingových službách apod. Pro tento účel nejsou potřeba žádné osobní údaje, kromě e-mailové adresy, na kterou zpravodaj dochází. Zasílání zpravodaje je možno kdykoliv zrušit. Na konci zpravodaje je o tom klient zpraven.

MUDr. P. Šácha


Symbinatur - Zpravodaj emailem
Zadejte svou adresu pro zasílání informací o nových článcích, produktech a slevách. (Ochrana osobních údajů)
Symbinatur - Stálá nabídka
LIFE STAR - více LIFE STAR
výrobce: STARLIFE
Doplněk stravy Kořen rdesna mnohokvětého přináší duševní klid a současně a...
Reishi red - 300 kapslí - více Reishi red - 300 kapslí
výrobce: Health Detox
Lesklokorka lesklá „Císařova houba nesmrtelnosti“ Nutraceutikum - funkč...
MAGNESIUM + B6 STAR - více MAGNESIUM + B6 STAR
výrobce: STARLIFE
potravní doplněk s postupným uvolňováním Schválená zdravotní tvrzení dle...
CAYENNE STAR - více CAYENNE STAR
výrobce: STARLIFE
Doplněk stravy Kapsaicin stimuluje výdej tělesného tepla, zvyšuje prokrven...
ACIDOPHILUS STAR - více ACIDOPHILUS STAR
výrobce: STARLIFE
Doplněk stravy Laktobacilové kmeny příznivě ovlivňují střevní mikroflóru...
GRAVIOLA STAR - více GRAVIOLA STAR
výrobce: STARLIFE
Doplněk stravy Schválená zdravotní tvrzení dle platných nařízení EU: Sl...

Symbinatur - Diskuzní fórum


S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním naších stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie ve vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.
Zavřít

Naše společnost je partnerem Lyoness

O bližší informace jak využít slevový systém a výhody při Vašem nákupu v našem E-shopu, jak se registrovat a podobně, nás kontaktujte na dfm(zavináč)symbinatur.com.

Symbinatur - Nejzajímavější seriály